ALT YAPI (İÇME-KULLANMA SUYU,KANALİZASYON,YAĞMURSUYU) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nurdağı İlçesi ve Bağlı Bulunan Mahallelerin (Köyler) İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Şebekesi Hat Döşeme, Bakım, Onarım ve Arıza Yapımı İle Abone Bağlantılarının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/232119
1-İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422111300 - 3422318833
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleler@gaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Yüklenici malı 38.000 mt PE 100 16 Atü Boru ve İdare malı 2.000 mt Duktil Boru, 24.000 mt ECBKBB Döşenmesi ve Muhtelif yerlerde boru ek, arıza, onarım, baca teşkili, parsel bağlantıları ve abone bağlantıları, vb. işlerin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü Sorumluluk Alanı, Nurdağı İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 480 (dört yüz seksen) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah.Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı/İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 21.06.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Poz No İş Kalemi/Grubu Adı Puan
1 GASKİ.0016 KAZI MALZEMESİ İLE İDARE MALI Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 6
2 GASKİ.0030 İDARE MALI KİLİTTAŞI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m²) 5
3 GASKİ.0018 KAZI MALZEMESİ İLE İDARE MALI Ø300 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 5
4 GASKİ.0003 KAZI MALZEMESİ İLE Ø75 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (m) 4
5 GASKİ.0012 ABONE ARIZASI YAPIMI (BORU BEDELİ DAHİL) (Adet) 4
6 GASKİ.0020 KAZI MALZEMESİ İLE İDARE MALI Ø400 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 3
7 GASKİ.0013 YENİ ABONE BAĞLANTISI YAPIMI VEYA MEVCUT ABONE BAĞLANTISI YENİLEME (BORU BEDELİ DAHİL) (Adet) 3
8 GASKİ.0022 KAZI MALZEMESİ İLE İDARE MALI Ø600 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 3
9 GASKİ.0032 YAĞMURSUYU HATLARI ÜZERİNE YÜKLENİCİ MALI SFERO IZGARASI İLE YAĞMURSUYU MENFEZİ YAPILMASI (66*50) (Adet) 2
10 GASKİ.0014 Ø100-150 MM ÇAPLARI ARASI PVC BORU İLE YENİ PARSEL BAĞLANTISI YAPILMASI (BORU BEDELİ DAHİL ve KAZI MALZEMESİ DOLGULU) (Adet) 2
11 GASKİ.0017 KIRMATAŞ İLE İDARE MALI Ø200 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 2
12 GASKİ.0038 Ø90-Ø110 MM ÇAPLARI ARASI PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ (m) 1
13 GASKİ.0021 KIRMATAŞ İLE İDARE MALI Ø400 MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 1
14 GASKİ.0037 Ø75 MM ÇAPLI PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ (m) 1
15 GASKİ.0005 KAZI MALZEMESİ İLE Ø90-Ø110 MM (16 ATÜ) PE BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ, NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ (BORU BEDELİ HARİÇ) (m) 1
16 GASKİ.0031 Ø200 MM-Ø300 MM ÇAPLARI ARASI BETON VEYA KORUGE BORU ONARIMI VE EKLERİNİN YAPILMASI (Adet) 1
17 GASKİ.0009

Ø63 MM-Ø75 MM ÇAPLARI ARASI PVC VEYA PE BORU ONARIMI VE EKLERİNİN YAPILMASI (Adet)

1
18       GASKİ.0033 ASFALT VE KİLİTTAŞI YOLUN ALTINDA KALAN          MUAYENE BACASININ YOL KOTUNA ÇIKARILARAK MEVCUT SFERO KAPAĞIN YERİNE KONULMASI (Adet)

   1                                         

19    GASKİ.0019 KIRMATAŞ İLE İDARE MALI Ø300 MM ENTEGRE         CONTALI BUHAR KÜRLÜ BETON BORU VE C          PARÇASI NAKLİ VE DÖŞENMESİ (m) 1  
20   GASKİ.0010 Ø90 MM-Ø110 MM ÇAPLARI ARASI PVC VEYA                     PE BORU ONARIMI VE EKLERİNİN YAPILMASI (Adet) 1   
21 GASKİ.0039 Ø200 MM ÇAPLI PE 100 16 ATÜ BORU BEDELİ (m) 1
22 GASKİ.0006 KIRMATAŞ İLE Ø90-Ø110 MM (16 ATÜ) PE             BORULARIN NAKLİ, EK PARÇALARIN TEMİNİ,                       NAKLİ VE DÖŞENMESİ, BORULARIN KESİLMESİ,ALINL.TRAŞLANMASI, ELEKTROFÜZYON KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİ                                         (BORU BEDELİ HARİÇ) (m)

1  

 

 

TOPLAM                                                         50

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı GASKİ Genel Müdürlüğü / Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tahakkuk servisi 1 nolu vezneye veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi TR410001500158007290404647 nolu hesabına yatırılarak; GASKİ Genel Müdürlüğü/Ticaret İşleri Daire Başkanlığından (Eruslu İşMerkezi İncilipınar Mah. Kıbrıs Cad. No:1/A Şehitkamil / GAZİANTEP) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GASKİ Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah.Kıbrıs Cad. Eruslu İş Merkezi/ Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı/İhale İşleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.