T.C.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GASKİ Genel Müdürlüğü

(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar GASKİ Genel Müdürlüğü Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, Açık İhale usulü ile peşin veya taksit bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

 1. İhale 17/10/2018 tarihinde İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yer alan GASKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Daire Başkanlığı ihale salonunda toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
 2. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde yer alan GASKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde görülebilir.
 3. İstekliler, Şartnamenin 5. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye Katılım İçin Gerekli Belgeler ve Sunuluş Şekli’’ni sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 

1.Nüfus cüzdan sureti,

2.İkametgah belgesi,

3.Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya Teminat Mektubu

4.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5.Şartname aldığına dair belge,

6.GASKİ Genel Müdürlüğü’ne borcu olmadığına dair belge (Abone İşleri Daire Başkanlığı’ndan)

 

 B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 

1.Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2.Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3.Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4.Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6.Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya Teminat Mektubu

7.Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8.Şartname aldığına dair belge,

9.GASKİ Genel Müdürlüğü’ne borcu olmadığına dair belge (Abone İşleri Daire Başkanlığı’ndan)

 1. İhaleye iştirak edecek olanlar 300 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.
 2. İhale için verilen katılım zarfı verildikten sonra geri alınamaz.
 3. Katılım zarfı ihale günü saat 14:00’e kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale işleri şube müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek katılım zarfı veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
 4. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
 5. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; Yönetim Kurulu’nun ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Yönetim Kurulu’nun ihaleyi onaylamaması halinde hükümsüz kalacaktır. İştirakçi idareye karşı bu durumdan dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 6. İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İş bu ihale GASKİ Genel Müdürlüğü Taşınır Taşınmaz Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ihale edilmektedir.
 7. Müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin dörtte birini peşin, kalanını sözleşme yılı sonuna kadar, en fazla üç taksit halinde hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte yatırmak zorundadır. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmez. Ancak, taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir.
 8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra No

İlçesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel(TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Şehitkamil

6498/1

10.537,15

25.000.000,00 TL

750.000,00 TL