GASKİ

Mevzuatlar

KARTALKAYA BARAJ GÖLÜ HAVZA KORUMA PLANI

Bu plan, Gaziantep İline içme ve kullanma suyu sağlayan, Kartalkaya Baraj Gölü’nün su kalitesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik gerekli hukuki ve teknik esasları oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisindeki tüm yerleşim yerleri için, Gaziantep sınırları içerisinde veya dışında bulunan içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ve iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Taşınır, Taşınmaz, Kaynak Ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınır,taşınmaz, kaynak ve hakların en uygun şartlarda satışı, kiraya verilmesi, trampası, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı …

GASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği

Gaziantep Büyük Şehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek.2560 sayılı kanun ve değişik 3009 – 3305 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Gaziantep Su …

Çevre Kanunu

Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetim Kurulu 1 Başkan ve 5 üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik, halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir.

Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının tabi olacağı sınavları, yetiştirilmeleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

1.Hukuk Müşavirliği Teşkilat, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1 inci Hukuk Müşavirliği Esas Yönetmelikte belirtilen kuruluşu ihtiva eder. 1 inci Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını 1 inci Hukuk Müşaviri düzenler. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda bu görev Genel Müdürlükçe tefrik edilecek kıdemli bir Avukat tarafından …

Evrak İmha Yönetmeliği

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait muhafazasına lüzum kalmayan evrak vesaikin imha şekli ile bu işle ilgili komisyonların teşkilini kapsar.Birinci maddede belirtilen imha edilecek arşiv malzemeleri ;a)İdari, hukuk, ilmi veya teknik kıymetini kaybettiğine, muhafazasına lüzum kalmadığına ve evrak …

Disiplin Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin, memur olarak emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları vermeye yetkili Disiplin Kurulu’nun …

Arşiv Yönetmeliği

Yasa ve İdari yönden bekletilmesi gerekli arşiv malzemesinin düzeni bir şekilde saklanması için bu yönetmelik hükümleri uygulanır.Daire Başkanları ve bağlı Müdürlükler kendi bünyelerinde ol oluşturacakları arşivden sorumlu olup. herhangi bir evrak istendiğinde ilgili Başkanlığı Müdürlüklerce bu evrak tendi arşivlerinden temin …

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlanın esaslarını ve değerlendirme usullerini tespit etmektir.Bu yönetmelik Genel Müdürlükte görevli personeli kapsar.Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları …

Stoklar ve Ambar Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; Kuruluş teşkilatında kullanılan malzeme ve kuruluşça imal edilen mamullerin stoklama ve muhafazası, malzeme taleplerinin karşılanmasına, stok birikmesine mani olacak esasları belirtmektedir.Bu Yönetmelik; Malzemeleri ambara giriş ve çıkış muamelelerinin yapılmasını stok kontrolü ye hareketleri ile ambar hizmetleri iş …

Aday Memur Yönetmeliği

Madde 1-Bu Yönetmelik; Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre ilk defa işe alınan aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim programlarını, sürelerini,eğitimlerde uygulanacak sınavları ve sınav değerlendirme esasları ile ilgili diğer hususları tespit …

Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı Yönetmelği

Bu Yönetmelik atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör veya benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmalarına, kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde çevre kirlenmesine yol açmayacak bir düzeyde arıtılarak uzaklaştırılma ve uygun alıcı ortama verilmeleri ile kanalizasyon şebekesinin kullanım ve korunmasına ilişkin …

Yeraltı Suyunun Satışı, Taşınması,Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik

GASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 5 ve 6. maddleri gereği, GASKİ’nin görev ve yetki alanı içerisinde yeraltı sularının sanayi inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satışı, taşınması, tüketilmesi ve bunların denetlenmesi bu yönetmeliğe uyularak yapılır.Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden …

Tarifeler Yönetmeliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere 25.4.1989 tarihinden itibaren kurulan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğünün 3305 Sayılı yasa ile değişik 23. maddesi hükmü gereği su satışı ve atık suların uzaklaştırılması ve septik çukurların boşaltılması …

Demirbaş Eşya Yönetmeliği

Demirbaş eşya belirli bir miada tabi olmaksızın uzun zaman muhafaza edilen ve kullanılabilen taşınabilir eşyadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.a)İşletme aletleri, b)Teknik ve laboratuar aletleri, c)Mefruşat ve büro malzemeleri, d) Kitaplar, e)Nakil vasıtalar, f)Sayaçla

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü