Muhtelif Mahalleler (2021) İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi-2
15 Eylül 2021

GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Mahalleler (2021) İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi-2 yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN    :           2021/501330

1-İdarenin

 1. a) Adı : GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ (GASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2. b) Adresi : İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Eruslu İş merkezi 27000 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
 3. c) Telefon ve faks numarası : 3422111300 – 3422318833

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Adı : Muhtelif Mahalleler (2021) İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi-2
 2. b) Niteliği, türü ve miktarı :

Genel Müdürlüğümüzün Sorumluluk Sahası İçerisinde Yapılacak Olan İçmesuyu Tesisleri İçin Muhtelif Mahalleler (2021) İçmesuyu Elektrik Tesisleri Yapım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaski Genel Müdürlüğü sorumluluk sahası

ç) Süresi/teslim tarihi  :           Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

 1. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

 1. a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2021 – 14:00
 2. b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : GASKİ Genel Müdürlüğü/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/İncilipınar Mah. Kıbrıs Cd Eruslu İş Merkezi No:1/A Şehitkamil/GAZİANTEP
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan D/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Elektrik Mühendisi

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 60

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması           Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı

36 KV VHD 35 (20 mm/kV) NORMAL TİP HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ (HIRDAVAT MALZEMESİ DAHİL)        2,5792%         3,1524%         1,15

40kN/11B KOMPOZİT SLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLER (HIRDAVAT MALZEMESİ DAHİL)         2,7787%         3,3962%         1,23

36 KV 10 KA METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR        0,8693%         1,0625%         0,39

36 KV. 630 A. 12.5 KA HARİCİ TİP SİGORTALI TOPRAKLAMALI AYIRICILAR          4,8185%            5,8892%         2,14

50 kVA.LIK 3×80 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)            0,6228%            0,7612%         0,28

100 kVA.LIK 3×160 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)        0,693%           0,847%            0,31

160 kVA.LIK 3×250 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)        0,9074%            1,1091%         0,4

250 kVA.LIK 3×400 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)        1,1537%         1,41%            0,51

ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI. YENİ ŞARTNAMEYE UYGUN          0,0678%         0,0829%            0,03

DAİRE KESİTLİ İÇİ DOLU BAKIR BARA. ø 8 mm. 0.45 Kg/m          1,0074%         1,2313%         0,45

GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ    1,768%           2,1609%         0,79

50 mm² NYY KABLO VE GÖMÜLMESİ 0,5002%         0,6114%         0,22

2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7’lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ           1,2111%         1,4803%         0,54

25 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR MONTAJI        0,4865%         0,5946%         0,22

50 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR DEMONTAJI   0,3511%         0,4292%         0,16

50 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR MONTAJI        0,5438%         0,6646%         0,24

100 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR MONTAJI  0,5875%         0,7181%         0,26

160 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR MONTAJI  0,6866%         0,8391%         0,31

250 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR MONTAJI  0,7662%         0,9365%         0,34

4×10 mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI. PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala. direğe ve duvarlara döşenmesi)         0,1035%         0,1266%         0,05

4×16ş mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI. PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala. direğe ve duvarlara döşenmesi)         0,0712%         0,087%           0,03

3×50+25ş mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI. PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala. direğe ve duvarlara döşenmesi)         0,1606%         0,1963%         0,07

3×70+35ş mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI. PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala. direğe ve duvarlara döşenmesi)         0,44%  0,5378%         0,2

3×95+50ş mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI. PVC DIŞ KILIFLI) (Beton kanala. direğe ve duvarlara döşenmesi)         0,385%           0,4705%         0,17

4×10c mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI    0,0091%         0,0111%         0,01

4×16s mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI    0,0092%         0,0112%         0,01

3×50/25s mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI           0,0097%         0,0118%         0,01

3×70/35s mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI           0,0252%         0,0308%         0,01

3×95/50s mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO BAŞLIĞI           0,0146%         0,0179%         0,01

ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREK)            30,8919%       37,7567%       13,69

ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ (BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREK) DEMONTAJI 0,3917%         0,4787%         0,17

ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ İÇİN BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR          4,7193%         5,7681%         2,1

ŞEHİR İÇİ A.G. VE O.G. MÜŞTEREK ŞEBEKE DİREKLERİ İÇİN BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR DEMONTAJI          0,4062%         0,4965%         0,18

1 ” (L= 2.15 MT.) GAZ BORUSU   0,0378%         0,0462%         0,02

SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) ÇELİK ALÜMİNYUM İLETKENLER 6,0087%         7,344%            2,67

25 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR    1,1753%         1,4364%         0,52

50 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR    1,3692%         1,6735%         0,61

100 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         1,6766%         2,0492%         0,75

160 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         2,0728%         2,5334%         0,92

250 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         2,5475%         3,1137%         1,13

400 KVA.33/0.4-0.231 kV (28.5-34.5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT TRANSFORMATÖR         7,056%           8,624%           3,14

25 kVA.LIK 3×63 A. HARİCİ TİP A.G. PANOSU (OTOMATİK ŞALTERLİ)            0,2773%            0,3389%         0,12

1×240 mm². 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI. PVC DIŞ KILIFLI) (YALNIZ MALZEME BEDELİ VERİLECEK)          7,7427%         9,4633%         3,44

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 4. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 5. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 1. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü