GASKİ

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Su kaynaklarından içme suyu arıtma tesislerine iletilen su, önce klorlama ve ozonlama gibi yöntemlerle mikroorganizmaların dezenfeksiyonu ve diğer kirleticilerin oksidasyonu sağlanır.

İkinci aşamada suya koagülant maddeler ilave edilir. Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma çöktürme (durultucu) ve kum filtrelerinden geçirilerek organik ve inorganik kirleticilerin sudan uzaklaştırılması sağlanır.

Son aşamada arıtılan su, son dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur ve içme suyu standartlarına uygun halde tüketilmek üzere dağıtım sistemine sunulur. İçme suyu arıtma tesislerinde arıtılan suların kalitesi, akredite laboratuvarlarımızda analiz edilmekte, analiz sonuçları her ay internet sitesinde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Çaybaşı Arıtma Tesisi
Çaybaşı Ters Osmoz İçme Suyu Arıtma Tesisi; yer altı kaynak suyunda bulunan yüksek nitrat konsantrasyonunun giderilmesi amacı ile kurulmuştur. Tesiste arıtılan su 4 bölgeye (Oğuzeli, Yeşildere, Çaybaşı, Barak su birliği) içme suyu sağlamaktadır. Tesis 4 adet şirket personeli ile 24 saat çalıştırılmaktadır. Kaynak dezenfeksiyonu sistemi kurulmuş olup arıtma tesisi yükü azaltılmıştır.
Pancarlı Arıtma Tesisi
Pancarlı arıtma tesisinde kuyudan alınan su Basınçlı kum filtrelerinden geçirilerek sarısalkım köyünü ve civradaki köylere sağlıklı, içilebilir su sağlanmaktadır. Tesis 4 adet şirket personeli ile 24 saat esaslı çalıştırılmaktadır.
Nizip İçme Suyu Arıtma Tesisi
Tesisin dezenfeksiyon sistemi tüm mekanik ve elektrik bakımı tesisimiz personelleri tarafından yapılmış olup iş güvenliği açısından bir risk oluşturmayacak biçimde devreye alınmıştır.
Laboratuvarlar
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü, şebeke suyunun ve suyun sağlandığı kaynakların; Fiziksel-Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizlerle kalite kontrol izleme çalışmalarını, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanmasını ve dezenfeksiyon ünitelerinin kontrolünü ,ayrıca ;evsel ve endüstriyel atık suların kimyasal analizlerini yaparak işletim, yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir.

Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı bünyesinde bulunan içme suyu ve atık su laboratuvarlarımız;21 Haziran 2011 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda akredite edilmiş olup; “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” standardını sağlayan bir kalite sistemi ile yönetilmektedir. Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; TÜRKAK tarafından yapılan yıllık denetimlerde parametre sayısını her yıl arttırmayı hedeflemekte olup şu anda Akredite parametre sayısı 30 dur. 04 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen Akreditasyon yenileme denetimi başarıyla sonuçlanmıştır. Bir sonraki denetimde; 5 parametre kapsam genişletme başvurusu yapılması hedeflenmektedir.

Kimya Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarında şehre su temin edilen kuyular ve yüzeysel sularının fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Su temin edilen kuyular, ana dağıtım depoları ve ekiplerimiz tarafından düzenli olarak numuneler şebekenin farklı noktalarından alınarak analizleri yapılmakta ve Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” standardına uygunluğu kontrol edilmektedir. Gaz Kromatografisi – Kütle – Kütle Spektrometresi NDE Analizi Yapılan Parametreler • ALDRİN* (EPA 525 -2 ) • HEPTAKLOR* (EPA 525 -2 ) • HEPTAKLOR EPOKSİD* (EPA 525 -2 ) • DİELDRİN* (EPA 525 -2 ) * Bu Parametreler TÜRKAK Tarafından AKREDİTE edilmiştir.
Enstrümantel Analiz Laboratuvarı
2017 yılının Mart ayında faaliyete başlayan yeni binamızda fiziksel şartlar iyileştirilmiş olup cihazlar standartlar gereği ayrı odalarda çalıştırılmaktadır. Enstrümental Analiz Laboratuvarında; Yönetmeliğe göre, Potasyum parametresinin eklenmesi hedeflenmektedir.
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Şehre verilen tüm su kaynakları ve şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılarak «İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik» Standardına göre değerlendirilmektedir. Mikrobiyolji laboratuvarında aşağıdaki bakterilerinin tespiti ve sayımı yapılmaktadır. Mikrobiyoloji Laboratuvarında ; Yönetmeliğe göre, Patojen Staphyloccoclar ve Anaerob sporlu sülfat redükte eden bakteriler parametrelerinin eklenmesi hedeflenmektedir.
Atık Su Laboratuvarı
Sanayi Tesisleri ve İşletmelerin atık su karakterini belirlemek için proses atık suyu, önlem veya arıtma tesisi verimini belirlemek için “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve diğer çevre mevzuatlarında istenen parametreler dikkate alınarak çıkış suyunun analizleri yapılmaktadır.
Atık Su Laboratuvarında Analizi Yapılan Parametreler
• pH * • Sıcaklık • Kimyasal Oksijen İhtiyacı * • Toplam Azot (N) • Askıda Katı Madde * • Toplam Fosfor (P) • Yağ-Gres Analizi * • Çözünmüş Oksijen • Elektriksel İletkenlik* • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOD5) * Bu Parametreler TÜRKAK Tarafından AKREDİTE Edilmiştir. Atık su Laboratuvarında, Yönetmeliğe Göre; Çözünmüş Oksijen ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı parametreleri eklenmesi hedeflenmektedir.

31.07.2019 tarihinde gerçekleşen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimi sonrası Laboratuvarımız “Çevre Ölçüm Ve Analizleri Yeterlilik Belgesi”ni almıştır. Alınan bu belge ile, Atık suların kanalizasyon şebekesine bağlantı yönetmeliği hükümlerini sağlayamayan firmalara kirlilik önlem payı (KÖP) uygulamasına başlanacaktır Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ve tüketiciye sunulmakta olan şebeke suyunun; hijyenik kalitesinin sağlanması için su kaynakları ve dezenfeksiyon ünitelerinin ,ayrıca; evsel ve endüstriyel atık suların kalite kontrol çalışmalarını yaparak şebeke suyunun ve atık suların kalite güvence görevini yürütmektedir.2019 yılında Laboratuvarlarda 26.206 adet analiz gerçekleştirilmiştir.

Online Klorlama Ve Şebeke İzleme
İlçelerdeki kuyu ve depoların klorlanması amacıyla Online Uzaktan İzleme ve Klorlama Sisteminin Temmuz 2017 de ihalesi yapılmıştır. Bu kapsamda şehir merkezinde 34 noktada şebekedeki serbest klor miktarı izlenirken ilçelerde 237 adet online,30 adet manuel depoya ve 117 adet kuyuya klorlama sistemi kurularak serbest klor miktarı, klor tankı ve su depolarının seviyesi kontrol altına alınmıştır.

Yapılan Online Sistemle İlgili Olarak, Depo Çıkışı Bakiye Klor (ppm), pH, Sıvı Klor Seviyesi, Depo Su Seviyesi, Klor Dozajlama Oranı izlenmektedir. Scada sistemiyle görüntülenip ve olası arızalarda sistem üzerinden müdahale edilerek sorunların kısa zamanda sonuca bağlanması sağlanmaktadır. Şehir ve ilçe merkezlerinin şebekesine kurulan 34 adet amperometrik (deşarjlı) sistem olup şebekenin son noktalarına kurularak pH ve serbest klor takibi yapılmaktadır. İlçe merkezleri ve bağlı mahallelerde ise ORP sensörlü sistemin uygunluğu tespit edilmiş olup, depolarda pH, serbest klor ve depo seviyeleri kontrol edilerek müdahale edilmektedir.

Mizmilli Pompa İstasyonları
DSİ tarafından 1997 yılında ihale edilmiş olan projenin kapsamında Kahramanmaraş-Narlı ovasındaki Mizmilli kaynağının kuzeydoğusunda Yuvalı Dere vadisinde 30 adet sondaj kuyularından alınan 1,5 m3 /sn kapasiteli su, 3 adet pompa istasyonu, 4 adet toplama odası ve 1200mm çaplı, 41500 m uzunluğunda çelik borudan oluşmuş isale hattı ile şehrimize iletilmektedir. Mizmilli Kuyularından pompa istasyonları yardımı ile 495 metre yüksekliğe su basılmaktadır.

29.08.2006 tarihinden itibaren GASKİ tarafından işletilmekte olan ve şehrimizin %19 luk su ihtiyacını karşılayan tesis SCADA (Yönetsel Kontrol ve Bilgi Toplama) ile kontrol edilmektedir. Pompa merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) gönderilerek müdahale etmek mümkündür. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı kontrol merkezinde 24 saat esaslı ve anlık olarak izlenmekte, herhangi bir arıza durumunda en kısa sürede müdahale edilmektedir. Bu sayede kaynaklardan en verimli ve ekonomik şekilde yararlanılmaktadır.

Kartalkaya Pompa İstasyonları
Kartalkaya içme suyu İsale Hattı Kahramanmaraş İl sınırı içindeki Kartalkaya Barajından Başlayarak Gaziantep iline kadar 53,7 km lik bir hat ile GASKİ Arıtma Tesislerine ulaşır. Kartalkaya barajı 1971 yılında sulama amaçlı kurulan bir barajdır. Hacmi 169 milyon m³ tür. Minimum su kodu 864 m maksimum işletme kodu 717 m dir.

1976 yılında Gaziantep ili içme suyu ihtiyacı olarak beton 1400 mm Ögb Boru hattı döşenmiş daha sonra su ihtiyacı artınca ikinci bir hat olarak 1996 yılında 1800 mm çelik boru hattı döşenmiştir. Su, Kartalkaya barajından 684 m kotundan 912 m kotuna (tasfiye tesisleri) üç ayrı Terfi istasyonu ile birbirine paralel 1800 mm çelik boru ve 1400 mm ÖGB (Ön gerilmeli beton boru) isale hatları ile 53.7 km lik hat boyunca iletilmektedir. İki hattında beraber kullanılabilmesi için araya By-passlar atılmıştır. Terfi merkezlerinde değişik güç ,debi ve basma yüksekliklerinde toplam 24 adet motopomp mevcuttur.

Sistemdeki motopomplar 4 erli olarak birbirine paralel bağlanmıştır. Bir darbe olması halinde sistem hava kazanları ve darbe vanaları ile teçhiz edilmiştir. Çelik borulu isale hattı 11 adet trafo redresör ünitesi ve 54 adet katodik ölçüm noktası korunarak korozyona karşı dayanımı artırılmıştır. İsale hattında 56 adet vana odası 26 Adet vantuz 28 adet tahliye ,14 adet menhol 12 adet Bypass mevcuttur. Tesis 24 saat 3 vardiyalı olarak 365 gün çalışmaktadır. Motopomplar yemlemeli olup terfi merkezlerinin uyumlu çalışması için büyük su tankları yapılarak sistem kontrollü olarak çalıştırılmaktadır. Her iki tesiste çalışır durumda olup meydana gelen aksaklıklar gece gündüz (24 saat) çalışan ekiplerle giderilmektedir.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü